• Thông báo tuyển dụng chuyên gia về Luật tham gia viết báo cáo

  Nhằm phục vụ công tác triển khai thực hiện Dự án sáng kiến tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn và hỗ trợ pháp lý. Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo sau đây.

 • Thông báo tuyển dụng chuyên gia viết báo cáo định tính

  Nhằm phục vụ công tác triển khai thực hiện Dự án sáng kiến tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn và hỗ trợ pháp lý. Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo sau đây.

 • Thông báo tuyển dụng chuyên gia viết báo cáo định lượng

  Nhằm phục vụ công tác triển khai thực hiện Dự án sáng kiến tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn và hỗ trợ pháp lý. Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo sau đây.

 • Thông báo tuyển điều tra viên

  Nhằm phục vụ công tác triển khai thực hiện Dự án sáng kiến tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng điều tra viên. Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo sau đây.

 • Thông báo tuyển chọn hợp đồng thuê xe làm việc ở Đồng Tháp

  Nhằm phục vụ công tác triển khai thực hiện Dự án sáng kiến tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển chọn thuê xe hợp đồng tuyến TP.HCM - Đồng Tháp. Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo sau đây.