• Tạp chí khoa học trong nước

    1. PGS.TS. Trần Thị Thu Lương, Nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam trong 40 năm phát triển (1975- 2015) và những vấn đề cần suy nghĩ cho phong trào "Nông thôn mới" hiện nay (tr.11-23, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7(471)/2015)

    2. TS. Ngô Thị Phương Lan, Vấn đề sản xuất bền vững lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long (tr.24-31, Tạp chí Khoa học Xã hội số 2(198), 2015)

     

  • Sách đã xuất bản

    1. TS. Ngô Thị Phương Lan (2014), Từ lúa sang tôm: hành vi giảm thiểu rủi ro và khai thác vốn xã hội của nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM