06/05/2019

Ngày 9/5/2019, tại Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, Trung tâm Phát triển Nông thôn - Saemaul Undong đã tập huấn về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho hơn 60 người là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp thực hiện chương trình OCOP và 40 người là đội ngũ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.