SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - SAEMAUL UNDONG 

Nguyễn Khánh Thu

Chuyên viên

Phụ trách Phòng Trưng bày và Giáo dục Saemaul Undong, viết tin tiếng Anh


nguyenkhanhthu2408@gmail.com

Nguyễn Khánh Thu

Chuyên viên

Phụ trách Phòng Trưng bày và Giáo dục Saemaul Undong, viết tin tiếng Anh


nguyenkhanhthu2408@gmail.com

Nguyễn Khánh Thu

Chuyên viên

Phụ trách Phòng Trưng bày và Giáo dục Saemaul Undong, viết tin tiếng Anh


nguyenkhanhthu2408@gmail.com

Đặng Minh Diễn

Kế toán

Phụ trách công tác thanh quyết toán và báo cáo tài chính cho các hoạt động Trung tâm: báo cáo tài chính cho đơn vị tài trợ (Qũy Toàn cầu hóa Nông thôn Hàn Quốc); báo cáo tài chính cho đơn vị kiểm toán 

diendm@hcmussh.edu.vn


Đặng Minh Diễn

Kế toán

Phụ trách công tác thanh quyết toán và báo cáo tài chính cho các hoạt động Trung tâm: báo cáo tài chính cho đơn vị tài trợ (Qũy Toàn cầu hóa Nông thôn Hàn Quốc); báo cáo tài chính cho đơn vị kiểm toán 

diendm@hcmussh.edu.vn


 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.