Nhân sự

1. Ban Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn:

2. Cơ cấu tổ chức nhân sự của Trung tâm: