Trung tâm Phát Triển Nông thôn- Saemaul Undong

I. Giới thiệu chung
1.1 Tên tổ chức
• Tên chính thức:
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - SAEMAUL UNDONG (viết tắt: TTPTNT-SU)
• Tên giao dịch tiếng Anh:
CENTER FOR RURAL DEVELOPMENT - SAEMAUL UNDONG (viết tắt: CRD-SU)
1.2 Địa chỉ
Tòa nhà Điều hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
1.3 Cơ quan chủ quản
- Cơ quan quản lí trực tiếp của Trung tâm là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
- Tên tiếng Anh: University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University Ho Chi Minh City
II. Chức năng, nhiệm vụ
2.1 Chức năng
Là một trung tâm nghiên cứu và ứng dụng của trường có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu, các dự án mang tính ứng dụng trong lãnh vực phát triển nông thôn; cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo phục vụ cho việc phát triển nông thôn đặc biệt là chương trình nông thôn mới; hợp tác với các đối tác trong nước và ngòai nước nhất là với quỹ SGF để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và các dự án thí điểm về phát triển nông thôn phục vụ cho việc xây dựng chính sách và các giải pháp vĩ mô có hiệu quả trong lãnh vực này tại Việt Nam.
2.2 Nhiệm vụ
Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong có các nhiệm vụ sau: 
a. Thiết kế và tổ chức thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về lĩnh vực phát triển nông thôn và nông thôn mới;
b. Hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia từ Hàn Quốc thông qua tổ chức Quỹ toàn cầu hóa Nông thôn Hàn Quốc (SGF) để ứng dụng mô hình Saemaul Undong trong việc xây dựng cộng đồng nông thôn mới ở Việt Nam thông qua việc xây dựng và triển khai các dự án ứng dụng thí điểm;
c. Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá các dự án xây dựng làng thí điểm ứng dụng các kết quả nghiên cứu về mô hình Saemaul Undong trong khuôn khổ hợp tác giữa Saemaul Globalization Foundation và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh);
d. Tổ chức thảo luận các kết quả nghiên cứu/ bài học kinh nghiệm; tổ chức công bố và quảng bá các sản phẩm này ở trong nước và trên thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau (seminar, hội thảo, hội nghị, bài viết khoa học, báo cáo đánh giá v.v...);
e. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu/ bài học kinh nghiệm về hoạt động tổ chức đào tạo và hoạch định chính sách cho các cơ quan hữu quan các cấp thông qua hệ thống thông tin tư liệu của trung tâm và hoạt động của các chuyên gia;
f. Tổ chức các tập huấn nâng cao năng lực của các đối tượng có liên quan và cung cấp dịch vụ tư vấn đến lãnh vực chuyên môn này theo yêu cầu;
g. Tìm kiếm sự tài trợ, kêu gọi sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc cũng như từ các tổ chức xã hội khác thông qua việc hợp tác nghiên cứu, đào tạo và phát triển dự án trong lãnh vực này.
III. Tầm nhìn, Sứ mạng và Mục tiêu
3.1 Tầm nhìn
Trung tâm phát triển nông thôn – Saemaul Undong sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu hàng đầu của cả nước và khu vực về phát triển nông thôn và nông thôn mới.
3.2 Sứ mạng
Nâng cao vị thế của trường Đại học khoa học Xã hội và nhân văn trong nghiên cứu thông qua các thành tựu nghiên cứu khoa học có giá trị học thuật và thực tiễn cao phục vụ phát triển nông thôn và đặc biệt là chương trình nông thôn mới của quốc gia.
3.3  Mục tiêu
a.  Đóng góp vào việc xây dựng chính sách và các giải pháp vĩ mô trong lãnh vực phát triển nông thôn và chương trình quốc gia nông thôn mới của Việt Nam;
b. Thu hút và tập hợp các chuyên gia trong và ngòai nước họat động trong lĩnh vực phát triển nông thôn đến hợp tác và làm việc thông qua các chương trình nghiên cứu và dự án liên quan đến lãnh vực này;
c. Tổng hợp và hệ thống hoá nguồn dữ liệu liên quan đến vấn đề phát triển nông thôn và nông thôn mới phục vụ cho việc nghiên cứu và ứng dụng;
d. Cung cấp các dịch vụ khoa học chất lượng cao (như phản biện xã hội, tư vấn xã hội, dự báo xã hội, v.v.) phục vụ cho công cuộc phát triển nông thôn và chương trình nông thôn mới, đóng góp hiệu quả vào việc xây dựng nông thôn và phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam;
e. Nâng cao năng lực cho lãnh đạo, cán bộ quản lí, cư dân ở nông thôn và những nhà hoạch định chính sách về vấn đề phát triển nông thôn và nông thôn mới.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.